GGZ Friesland – Compliance Monitor

Uitdaging

Omdat de landelijke zorgkosten steeds hoger worden, willen we met z’n allen zeker weten dat de zorguitgaven rechtmatig zijn. Met andere woorden; krijgt een patiënt de juiste hoeveelheid zorg (niet te veel en niet te weinig) en registreert de zorginstelling deze zorghandelingen op de juiste manier, zodat het juiste bedrag bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd? Overheid en zorginstanties hebben hierover afspraken gemaakt onder de noemer Horizontaal Toezicht.

GGZ Friesland maakt hiervoor gebruik van de door New Nexus ontwikkelde Compliance Monitor; een applicatie die controles uitvoert op alle registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen. In de monitor wordt getoetst of de geleverde zorg overeenkomt met de afspraken hierover en of de registratie ervan volgens de daarvoor geldende regels is gedaan. Dit leidt tot een overzicht van registratiefouten met de bijbehorende financiële risico’s, zodat GGZ Friesland hier waar nodig tijdig actie op kan ondernemen. Daarnaast wordt de Compliance Monitor gebruikt om af en toe interne steekproeven te nemen en zelfonderzoek uit te voeren. Zo ontstaat er een open en transparante manier van werken die erop gericht is om eventuele vergissingen op tijd te kunnen herstellen en hiervan te leren.

Toepassing

De Compliance Monitor bestaat uit een compleet BI-platform, waaronder:

 • Een dimensionaal gemodelleerd data warehouse.
 • Een geïntegreerde analyseomgeving (Analysis Services).
 • Rapportages (Reporting Services) met dashboard portaal waarin doorgeklikt kan worden naar het diepste niveau.

Inzichten

Het dashboard laat de volgende informatie zien:

 • het controleplan voor het management. Hierin staat het totale aantal risico’s en het totale financieel risico per organisatieonderdeel.
 • de status (goed/fout) van de verschillende controlepunten per patiënt/cliënt.
 • de status/risico’s per actor (zorgadministratie, behandelaar), zodat deze zelfstandig in staat is de gesignaleerde afwijking te corrigeren.
 • de gefactureerde externe opbrengst met de eventuele voortgang in afhandeling van de facturen.

Toegevoegde waarde voor GGZ Friesland

Met deze informatie heeft GGZ Friesland vroegtijdig inzicht in eventuele fouten in de zorgregistratie, zodat deze kunnen worden hersteld voordat de kosten worden gedeclareerd.

 • Inzicht in de registratie van de zorgproducten.
 • Mogelijkheid om proactief te handelen bij geconstateerde fouten in de registratie.
 • Inzicht in de eventuele schadelast bij foute registratie.
 • Inzicht in het facturatieproces van de zorgproducten.
 • Borging van assurance activiteiten in het risicomanagement.

En zo zetten ook GGZ Friesland en New Nexus zich in voor rechtmatige zorguitgaven in Nederland.

Pijler: Data Management

Trefwoorden: Horizontaal Toezicht, Compliance Monitor, risico assessment, BI-platform, data warehouse, analyseomgeving, rapportages, dashboard.

Uitgevoerd voor

GGZ Friesland is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. Met 1.800 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers behoort GGZ Friesland tot de grootste werkgevers in deze provincie. Per jaar maken meer dan 12.000 mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen gebruik van de zorg- en dienstverlening van deze organisatie.

Uitgevoerd door